​​​​​​

Kolmule (Micromesistius poutassou)

Kolmule Sesong

januar - april.

Størrelse

30-40 cm. lang, opptil 0,5 kg.

Fisken/fisket

Kolmule er ein slank torskefisk som er utbreidd i heile Atlanterhavet, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Førekjem i stim på 50 1000 meter djupn. Gyter i perioden januar mai i open sjø. Kolmule er viktig føde for større fisk. Hovudgyteområdet for den atlantiske bestanden ligg vest for De britiske øyer, langs skråninga på kontinentalsokkelen vest for Irland og Hebridane og ved Rockall-banken.

I desse områda er det tette konsentrasjonar av gytande kolmule i februar april. Desse konsentrasjonane utgjer grunnlaget for hovudfisket. I tillegg blir ei betydeleg mengd fiska i Norskehavet og i Nordsjøen.

Vanlege fangstreiskapar

trål

Bruk

Kolmule er ein fiskeart som stort sett berre er blitt bruka til fiskemjøl og olje, men er tatt i bruk som konsumfisk i seinare tid. Han er rik på selen og vitamin D.

Fangstsoner

Fangstsone-kolmule